นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็มเอส คับ จำกัด (“บริษัทฯ”) เพื่ออธิบายถึงข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของบุคคลธรรมดาผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้จัดขึ้น ผู้ที่อาจเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ ในอนาคต และผู้ที่กระทำการแทนในนามของบุคคลที่ได้กล่าวมา (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายฉบับนี้จะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการที่บริษัทฯ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นอย่างมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายลำดับรอง ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดก่อนทำการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ โปรดทราบว่านโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือของบุคคลที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการว่าจ้างให้ดำเนินการแทนในนามหรือตามคำสั่งของบริษัทฯ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ เลขรหัสประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ลายมือชื่อ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินค่าบริการและการจัดส่งใบเสร็จ
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น LINE ID บัญชี Facebook
 • ข้อมูลบัญชีสมาชิก เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบของบริษัทฯ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หลักฐานการชำระเงิน เลขรหัสบัตรเครดิต รายการธุรกรรมทางการเงินที่ท่านทำกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า สำเนาเอกสารทางภาษี
 • ข้อมูลหลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัย เช่น ข้อมูลวิเคราะห์สถิติทางการตลาด ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของท่าน ข้อมูลความสนใจของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทฯ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น คำติชม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน การบันทึกเสียง และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และกฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวและอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการประกาศไว้เท่านั้น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดเตรียมและส่งมอบบริการให้แก่ท่านจากการที่ท่านเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ และตามภาระผูกพันที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมายของบริษัทฯ  ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ในการจัดเตรียมบริการที่ท่านเลือกให้แก่ท่านได้ รวมถึงท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมสื่อหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมาโดยอัตโนมัติเพื่อระบุกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อนำมาสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกเก็บรวบรวมในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งได้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ
 • เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อสารที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบ
 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้เข้ามายังบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้แก่บริษัทฯ ด้วยเหตุผลหรือช่องทางใดก็ตามผ่านช่องทางติดต่อที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจทำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฏบนแหล่งสาธารณะ เช่น

 • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 • สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่ท่านเป็นสมาชิกและท่านได้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ลูกค้าหรือบุคคลที่มีสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งท่านได้มีการเข้าทำธุรกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยและท่านได้ยินยอมให้บุคคลผู้นั้นสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • หน่วยงานราชการที่ประชาชนทั่วไปสามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลได้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการลงทะเบียนเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกหรือการรับบริการของท่าน
 • เพื่อการยืนยันตัวตน พิสูจน์ และตรวจสอบข้อมูลตัวตนของท่านก่อนบริษัทฯ อนุมัติการลงทะเบียนของท่านและก่อนการเข้าทำธุรกรรมระหว่างท่านและบริษัทฯ
 • เพื่อการจัดเตรียมความพร้อมในบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนการใช้บริการ รวมถึงการนำส่งเอกสารหรือเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน
 • เพื่อดำเนินการชำระค่าบริการในบริการที่ท่านได้เลือกใช้ รวมถึงการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชำระค่าบริการจากท่านและการตรวจสอบธุรกรรมที่ท่านได้เข้าทำกับบริษัทฯ
 • เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลง สัญญา หรือพันธะใด ๆ ก็ตามที่บริษัทฯ มีต่อท่าน
 • เพื่อสอบถามความคิดเห็นและวิเคราะห์ความสนใจของท่านที่มีต่อการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้อนุญาตบริษัทฯ เช่น จดหมาย ข้อความโทรศัพท์ (SMS) แอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook เป็นต้น
 • เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อลงทะเบียนในการรับของสมนาคุณหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ท่านได้เข้าร่วม
 • เพื่อการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
 • เพื่อการวางแผน บริหารและ จัดการงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัย เพื่อการพัฒนา ปรับแต่ง ปรับปรุง และประเมินเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านในฐานะผู้ใช้บริการและลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อใช้ในการติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูล และแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาจากข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งที่ท่านมีอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับใช้ในการ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการโดยบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อเรียกร้องทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ โดยเหตุผลทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจอาศัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางสัญญาหรือข้อตกลงที่บริษัทฯ มีระหว่างท่าน และ/หรือเพื่อการดำเนินการก่อนการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทฯ
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ หรือ
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดในความสามารถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมาย เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านหรือผู้ปกครองของท่าน

หากบริษัทฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อกฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากแหล่งจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า โดยบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้


ผู้ให้บริการและคู่ค้า

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการหรือตัวแทนการชำระเงินค่าบริการ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้านขนส่งต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบทางบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ หรือขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อติดต่อท่านในนามของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในบริการที่ท่านได้เลือกใช้งานหรือท่านอาจให้ความสนใจ รวมถึงเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้


หน่วยงานภาครัฐและการบังคับใช้กฎหมาย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งรายการภาษีของบริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากร การเก็บรวบรวมและบันทึกรายละเอียดการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) เป็นต้น


การถ่ายโอนธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนจะปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  

การจัดเก็บรักษาและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแหล่งจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ ในประเทศไทย และบนระบบคลาวด์ที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงได้เพียงบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องเพียงเท่านั้น

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ รวมถึงดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้


สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ท่านมีสิทธิหลายประการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิกับบริษัทฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

โดยสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdrawn consent) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไรหากบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มาจากท่านโดยตรง
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to be forgotten) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่มีการแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท้ายนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้เวลาในการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่านนานกว่า 30 วัน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 

การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวสาร

เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ หรือบริการ และทำการส่งข้อความทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯ  บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในกิจกรรมเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

บริษัทฯ อาจนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นใดอีกต่อไป ท่านสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์หรือข้อความที่ปรากฏบนอีเมลหรือข้อมูลที่บริษัทฯ มีการส่งไปให้ท่านหรือแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านวิธีการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้แก่ท่านต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้งาน “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ โดยท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ มีการใช้งานได้ที่ https://sms-kub.com/cookie


ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังคงรับบริการอยู่กับบริษัทฯ หรือในขณะที่ท่านยังคงมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามในฐานะลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านต่อไปภายหลังจากที่สิ้นสุดการรับบริการหรือนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้หมดความจำเป็นต่อบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลท่านที่ได้ลบทิ้งไปโดยบริษัทฯ จะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่ท่านจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการประมวลผลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ และข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันสำหรับการส่งผ่านข้อมูลโดยอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย ดังนั้น ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (2) ความปลอดภัย ความถูกต้องครบถ้วนและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลใด ๆ และข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่สามารถถูกรับประกันได้ และ (3) ข้อมูลส่วนบุคคลใดและข้อมูล อาจถูกมองเห็นหรือถูกดัดแปลงในระหว่างการส่งผ่านโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าบริษัท ฯ จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม


การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดของข้อมูลให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น


การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น https://sms-kub.com/policy อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาตม 2565


รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านรายละเอียดและช่องทางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้


บริษัท เอสเอ็มเอส คับ จำกัด  

ที่อยู่: 65 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : https://sms-kub.com/

เบอร์โทรศัพท์:     0617829236


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล:                [email protected]

เบอร์โทรศัพท์:     0617829236