ข้อสัญญาและข้อความมาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด (“เรา”) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ บริษัท เอสเอ็มเอส คับ จำกัด (“บริษัทฯ”) สามารถแก้ไขสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

  • เราขอเสนอให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ ก็ตามที่บริษัทฯ มีการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ต้องมีการยอมรับหรือต้องเข้าทำกับบริษัทฯ ก่อนการใช้บริการที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการนำส่งโดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าผู้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในหน้าที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาของบริษัทฯ

ท่านให้คำรับรองว่าบรรดาเอกสารข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งให้แก่บริษัทฯเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันหากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทฯรับทราบโดยทันทีบริษัทฯมีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้งานของท่านหากบริษัทฯตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆก็ตาม

หากท่านได้นำส่งข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบันจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯท่านยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าว

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลดังกล่าวของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้แจ้งให้ท่านทราบผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯโดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ที่ http://sms-kub.com/policy

  • เราขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ ก็ตามที่บริษัทฯ มีการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เข้าทำหรือรับทราบก่อนการใช้บริการเพื่อกำหนดคำรับรองว่าข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผู้นั้นได้นำส่งเข้าระบบของบริษัทฯ ในระหว่างการใช้บริการหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งข้อความ SMS ) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผู้นั้นได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดีแล้วก่อนทำการเปิดเผยให้บริษัทฯ

 “ ในกรณีที่ท่านได้ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้แก่บริษัทฯท่านขอให้คำรับรองว่า

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งต่อหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทฯเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯและ
  • ท่านได้ดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยก่อนเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ   ”
  • การส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำเสนอสินค้าหรือเชิญชวนใช้บริการของบริษัทฯ (เช่น การส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เป็นต้น) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องจัดเตรียมช่องทางการขอยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribed option) ดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลผู้รับข่าวสารได้รับทราบถึงวิธีการยกเลิกรับข่าวสาร ดังนั้น เมื่อมีการขอความยินยอมเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การขอถอนความยินยอมสำหรับการรับข่าวสารดังกล่าวจะต้องกระทำได้โดยง่ายเสมือนตอนที่ได้รับความยินยอมในตอนแรก เราจึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ลงไปในเนื้อหาข้อความที่บริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถนำข้อความด้านล่างนี้มาระบุลงในเนื้อหาข้อความที่บริษัทฯ ได้ทำการส่งข้อความ SMS ให้ในนามลูกค้าของบริษัทฯ ได้เช่นกัน

 “  หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการรับข่าวสารจากบริษัทเอสเอ็มเอสคับจำกัดท่านสามารถกระทำได้ผ่านโดยแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล [email protected]       ”

  • ในกรณีที่บริษัทฯ มีการใช้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรในอนาคตหรือบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อตกลงหรือสัญญาของผู้ให้บริการอีกฝ่ายและพบว่าข้อตกลงหรือสัญญาฉบับนั้นไม่มีการระบุถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงไปในเอกสารข้อตกลงการให้บริการของคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อเป็นการกำหนดภาระและหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

หากการให้บริการภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงก่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นใดก็ตามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.. 2562 ของประเทศไทยรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลำดับรองกฎเกณฑ์ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการให้บริการที่ได้ระบุไว้ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

คำสงวนสิทธิ์

  • บริษัทเดต้าว้าวจำกัดได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นโดยอ้างอิงตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับบริษัทฯในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
  • โปรดทราบว่าบริษัทเดต้าว้าวจำกัดมิใช่สำนักงานกฎหมายหรือผู้ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษัทท่านดังนั้นการใช้งานหรือการปรับใช้เอกสารทางกฎหมายฉบับนี้บริษัทฯควรได้รับคำปรึกษาหรือหารือร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทฯหรือผู้ให้บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อให้บริษัทฯมั่นใจว่าเอกสารทางกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ